Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sportovní pravidla a soutěžní řád

 SPORTOVNÍ PRAVIDLA A SOUTĚŽNÍ ŘÁD

pro  soutěže  družstev   „Šipkové ligy Ratíškovická“

(platná od 1. 12. 2009)

(doplněna 19. 10. 2018)

 

1. Obecná ustanovení

1.       Soutěžní utkání se hrají na šipkovém automatu.

2.  Pokud není v těchto pravidlech uvedeno jinak, řídí se utkání podle všeobecných sportovních pravidel UŠO.

3.       Domácí družstvo musí v soutěžních utkáních zajistit, aby tým soupeře měl k dispozici minimálně šest míst k sezení s výhledem na terč pro utkání.

4.       Domácí tým musí umožnit hostujícím hráčům, aby měl alespoň 15 minut před utkáním přístup k terči k tréninku. Tato lhůta se úměrně zkracuje, či ruší v případě zpoždění hostujícího týmu.

5.        S přihláškou do soutěže je družstvo, resp. klub povinen poskytnout jména a kontaktní údaje na předsedu klubu, vedoucí družstev, kapitána.

6.       Všechna družstva, resp. kluby se přihláškou do soutěže zavazují respektovat podmínky, propozice, pravidla a soutěžní řád pro danou soutěž.

7.        Ratíškovskou ligu řídí „Sekretář ligy'' 

 

2. Soupisky klubů a družstev

1.       Soupiska družstev musí být písemně zaregistrována a potvrzena sekretářem ligy v termínu, tj. do 1. Kola soutěže podle oficiálního rozlosování.

2.       Soutěžní soupiska družstva pro soutěžní utkání musí u každého hráče obsahovat jméno a bydliště.

3.       Min. počet hráčů na soutěžní soupisce k datu zahájení soutěže musí být čtyři. Soupiska je otevřená a může se v průběhu soutěže doplňovat a musí být znovu zaregistrována před utkáním, ve kterém doplněný hráč nastoupí.. Úplné soupisky týmů se uzavírají před zahájením čtvrtého kola před koncem dané soutěže. Tj. čtyři kola před koncem podzimní nebo jarní části hrané systémem každý s každým. Žádný z hráčů nesmí být uveden na více než jedné soupisce v  jedné polovině tj. podzimní nebo jarní části ročníku soutěže. Přestupní termín mezi družstvy Ratíškovické ligy je po skončení podzimní části a před zahájením jarní části.

4.       Platnou soupisku musí kapitán předložit před utkáním.

5.    Na soupisce je povolen neomezený počet přespolních hráčů! 

 

 

 

3. Kapitán družstva

1.       Společně s kapitánem soupeře řídí ligové utkání a plní funkci rozhodčího.

2.       Určuje nasazení hráčů svého družstva pro utkání jejich zapsáním do zápisu z utkání.

3.       Je přítomen po celý průběh ligového utkání. V případě opuštění ligového utkání určí svého zástupce, na kterého přecházejí práva o povinnosti kapitána, a do zápisu z utkání změnu kapitána zaznamená.

4.       Zodpovídá za správnost zápisu z utkání.

5.       Za svou práci se zodpovídá sekretáři.

6.    Zodpovídá za správnost soupisky týmu a obsazení zápasu.

 

 

4. Rozhodování v soutěžních utkáních

1.       Rozhodčí je povinen zkontrolovat před zahájením utkání způsobilost družstev nastoupit k utkání (tj. zkontrolovat především platnost soupisek družstev a oprávněnost startu hráčů uvedených v zápise z utkání), případně ověřit další náležitosti vyplývající ze sportovních pravidel a soutěžního řádu. Tato   kontrola  musí vždy proběhnout před utkáním nebo při dopisování hráče do zápisu z utkání v průběhu utkání.

2.       V průběhu utkání dbá na dodržování sportovních pravidel a soutěžního řádu a jeho rozhodnutí v případě sporů nebo v případě porušení pravidel ze strany účastníků utkání nesmí odporovat duchu Sportovních pravidel a soutěžnímu řádu.

3.       Pokud se kapitáni nedohodnou na řešení případného sporu a utkání není dohráno, uvedou oba kapitáni do zápisu důvody, proč utkání není dohráno a stvrdí to svým podpisem. Zápis doručí nejpozději do neděle příslušného hracího týdne sekretáři do restaurace Sport.

4.       Řídící výbor má právo kontroly průběhu utkání a to i zpětně, např. kontrolou zápisu utkání apod..

 

5. Organizace ligové soutěže

1.       Soutěž se hraje ligovým způsobem podle rozlosování systémem každý s každým, podzim, jaro.

2.       Současně s podáním přihlášky do ligové soutěže zaplatí kluby startovné na jednu ligovou sezónu.

3.    Soupisky týmu platí po celý průběh ligové sezony platné pro daný ročník ligy. 

4.    V případě přestupu hráče do jiného týmu je možné tohle provést jen v polovině soutěže, resp. o zimní přestávce, avšak po písemné dohodě obou kapitánů družstev, kterých se tento přestup týká a za souhlasu sekretáře soutěže.

5.     Pokud dojde k tomu, že nebyl přestup schválen jedním s kapitánů, přestup se nekoná a hráč je nadále součástí     soupisky.

6.     Ve zvláštních případech může přestup vetovat sekretář soutěže, a to pouze při důvodných obavách o regulérnost soutěže. To však musí následně řešit řídící výbor, popřípadě schůze kapitánů, kde hlasováním nadpoloviční většiny schůze kapitánů se rozhodne, zda existuje důvodná obava narušující regule a fair play soutěže.

7.       Startovné bude využito pro nákup pohárů pro první tři družstva a organizaci závěrečného turnaje jednotlivců.  V případě odstoupení nebo vyloučení družstva ze soutěže se startovné nevrací.

 

 

6. Systém ligové soutěže

1.       Rozpis jednotlivých utkání, ustanovení termínů a časů určuje řídící výbor po rozlosování.

2.       Termín ligového utkání v rozlosování je určen orientačně ke změně může dojít po dohodě kapitánů obou družstev. Zásadně platí, že přeložená utkání se především předehrávají. Všeobecně platí, že utkání musí být odehráno v příslušném týdnu. Výjimečně může být utkání odehráno po původně stanoveném termínu, a to nejpozději tak, aby nedošlo ke zpochybnění regulérnosti soutěže, ale musí s tím být seznámen řídící výbor. Změna termínu musí být nahlášena a schválena provozovatelům automatů a sekretáři soutěže, aby nedošlo k termínové kolizi. Do odehrání takto přeloženého zápasu nemůže žádat o další přeložení, tedy o další dohrávku jiného utkání. Výjimky v odůvodněných případech povoluje výhradně řídící výbor.

3.       Poslední dvě ligová kola nesmí být dohrávána po stanoveném termínu.

 

 

 

7. Ligové utkání

1.       K ligovému utkání nastupují nejméně 4 hráči.  Ve výjimečných případech je přípustné, aby v utkáních nastoupili 3 hráči. V tomto případě  je vždy neobsazen v zápisu z utkání hráč č. Kapitáni uvedou tuto skutečnost vždy do zápisu. 

2.       Nastoupí-li družstvo jen se třemi hráči, pak zápasy hráče, který chybí, vyhrává soupeř kontumačně 2:0 a získává pro svůj tým jeden dílčí bod. V zápasech, kdy nenastoupí hráč na obou stranách, se zapíše do zápisu výsledek 0:0 a nikdo nezískává dílčí bod.

3.       Ligové utkání se skládá 8 dvouher 501 DO; 2 čtyřhry liga  1–3, 2–4 501 DO;Criket – čtyřhra, dva hráči jednoho týmu na jeden display to vše  na  dva vítězné  legy

4.       Utkání se hraje  na  dva vítězné legy

5.       Pořadí dílčích zápasů je dáno rozpisem v zápise z utkání. Kredity si hradí každý sám.

6.       Počet šipek hozených hráči na terč nemusí být stejný. Vítězí ten hráč (dvojice), který první dosáhne stanovené hranice-konce hry bez ohledu na počet hozených šipek. 

7.       V případě, že hráči neukončí hru ve stanoveném počtu 15 kol, rozhodne o vítězi hod jednou šipkou na střed. Ve dvouhře a čtyřhře 501 DO   se  hází na střed pokud mají oba hráči méně nebo více než 50 bodů. V případě že má jeden ze soupeřů méně a druhý více než 50 bodů vítězí ten který má méně než 50 bodů.

8.       Ve čtyřhře a cricetu absolvuje výše uvedený souboj na jednu šipku z každé dvojice pouze jeden hráč (jako první může házet kdokoliv z dvojice). Pokud nerozhodnou první hráči jsou v druhém souboji vystřídáni dalšími hráči z dvojice a to v opačném pořadí. To se opakuje tak dlouho, dokud není rozhodnuto o vítězi v souboji jednou šipkou na střed.

9.       V ligovém utkání se musí odehrát všechny zápasy dle zápisu o utkání, s výjimkou podle bodu  7/2.

10.    Do jednotlivých zápasů dvouher jsou hráči nasazeni dle rozpisu. Utkání dvojic (čtyřhry) nejsou omezeny žádným předem daným rozpisem.

11.    a) Hráč, který nastoupí v první čtyřhře 501 DO, ve druhé čtyřhře 501 DO  nastoupit  nemůže

b) Hráč, který nastoupí v první čtyřhře kriketu, ve druhé čtyřhře kriketu nastoupit nemůže.

12.    Před utkáním kapitáni obou družstev zapíší do svých zápisů z utkání fyzicky přítomné hráče a to tak, že před začátkem utkání musí být obsazeny první čtyři dvouhry, čtyřhra a cricet .

13.    Své zápisy z utkání vyplňují kapitáni současně. Po vyplnění si je vzájemně předloží k doplnění. Po předložení zápisu utkání soupeři již nelze přehazovat hráče na jednotlivých pozicích. 

14.    Pokud se hráč nedostaví a má nastoupit k zápasu dle rozpisu, platí pravidlo o čekací době 3 minuty, po této době prohrává zápas kontumačně 2:0.

15.    Střídání v utkání je dovoleno. Střídající hráč u dvouher musí být zapsán na místo toho, koho střídá (1,2,3,4; ABCD). Střídání není dovoleno v průběhu dílčího zápasu.

16.    Zápis se vyhotovuje v trojím provedení. Po ukončení utkání oba kapitáni překontrolují správnost zápisů z utkání a vzájemně si jej podepíší. Zároveň je domácí kapitán povinen doručit originální zápis z utkání sekretáři ke zpracování výsledků.

17.    Přerušení zápasu umožňuje jakákoliv skutečnost, která odporuje pravidlům a nemohla být známa před začátkem zápasu. Ten kapitán, který  žádá  přerušení zápasu  učiní  o této skutečnosti záznam do zápisu z utkání. Kapitán soupeře se k němu písemně vyjádří (doporučuje se zajistit i vyjádření nestranného svědka). Zápis předá nejpozději do dvou pracovních dnů na řídící výbor, který rozhodne o oprávněnosti přerušení a o řešení do začátku dalšího ligového kola, nejpozději však do 14 dnů.

 

 

8. Bodové hodnocení utkání

1.       Body za jednotlivá utkání hraná ve skupinách při jsou do tabulky započítávány takto:

vítězství = 2 body; remíza = 1 bod; prohra = 0 bodů; při kontumaci se klubu odečítají 3 body.

2.       O pořadí v tabulce rozhodují:

a) celkový počet získaných bodů.

b) celkový počet bodů ze vzájemných ligových utkání,

c) rozdíl ve skóre dílčích zápasů ze vzájemných utkání

d) rozdíl ve skóre legů ze vzájemných zápasů

c) rozdíl ve skóre dílčích ze všech ligových utkání.

e) rozdíl ve skóre legů ze všech ligových utkání.

f) los

 

 

9. Závěrečné ustanovení

 

1.       V případě, že tato pravidla neřeší některé situace, vztahují se na ně platná pravidla a soutěžní řád UŠO.

2.       V případech které neřeší výše uvedená pravidla a nelze je uplatnit rozhoduje schůze kapitánů.

3.       Řídící výbor si vyhrazuje právo v průběhu sezóny změnit Sportovní pravidla na základě skutečností vyplývajících z průběhů zápasů.

4.       Pokud nebudou vydána nová pravidla, řídí se jimi i následující ročníky. 

 

 

 

Ratíškovice 19. 10. 2018

 

 

Řídící :                 sekretář – Ladislav Šebek